#
bip

Gospodarka Odpadami

Kompletna gospodarka odpadami

Podstawowy obszar działalności Spółki

odbiór odpadaów komunalnych Trans-Net

Odbiór odpadów komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych to jeden z najważniejszych obszarów działalności przedsiębiorstwa oparte na prawomocnych decyzjach w zakresie zbierania, transportu i wytwarzania odpadów. Odpady komunalne odbieramy zarówno z gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw.

Gospodarstwa domowe
Odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, z tzw. nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych na terenie gminy Police odbywa się w ramach umowy zawartej z Urzędem Miejskim w Policach. Odpady odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. Mieszkańcy gminy nie podpisują z nami umowy lecz składają deklaracje i wnoszą opłaty za odbiór odpadów w Urzędzie Gminy w Policach w Wydziale Gospodarki Odpadami.
Szczegółowe informacje o systemie, tj. deklaracjach i opłatach znajdą Państwo na stronie www.odpady.police.pl.

Przedsiębiorstwa
Odpady komunalne pochodzące z przedsiębiorstw i instytucji zlokalizowanych w nieruchomościach niezamieszkałych odbieramy na podstawie podpisanych z nami umów i po podstawieniu pojemników. Rozliczenia za świadczone usługi odbywają się w systemie miesięcznym i zależą od rodzaju pojemników i częstotliwości wywozu. W celu pozyskania szczegółowych informacji dotyczących rodzajów pojemników, częstotliwości wywozu, opłat prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Odbiór
odbiór odpadaów komunalnych Trans-Net

Surowce wtórne

Mianem surowców wtórnych określamy odpady, które nadają się do recyklingu czyli ponownego przerobu i zaliczamy do nich między innymi szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe.

Odpady te są selektywnie zbierane w pojemnikach lub workach w odpowiednim kolorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Frakcję odpadów, w której skład wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbieramy w pojemnikach lub workach KOLORU ŻÓŁTEGO.

Frakcję odpadów, w której skład wchodzą odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbieramy w pojemniku lub worku KOLORU NIEBIESKIEGO.

Frakcję odpadów, w której skład wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zbieramy w pojemniku lub worku KOLORU ZIELONEGO.

Gospodarstwa domowe
Odbiór surowców wtórnych z gospodarstw domowych, z tzw. nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych na terenie gminy Police odbywa się w ramach umowy zawartej z Urzędem Miejskim w Policach. Odpady odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej surowce wtórne gromadzić należy w workach, natomiast w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) w pojemnikach w odpowiednim kolorze.

Przedsiębiorstwa
Odbiór surowców wtórnych pochodzących z przedsiębiorstw i instytucji zlokalizowanych w nieruchomościach niezamieszkałych odbywa się na podstawie podpisanej z nami umowy lub w ramach rozszerzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych. Rozliczenia za świadczone usługi odbywają się w systemie miesięcznym i zależą od rodzaju pojemników i częstotliwości wywozu. W celu pozyskania szczegółowych informacji dotyczących rodzajów pojemników, częstotliwości wywozu, opłat prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.  

Surowce
odbiór odpadaów komunalnych Trans-Net

Bioodpady

Bioodpady to odpady z ogrodów i parków, odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, w tym restauracji, stołówek oraz zakładów zbiorowego żywienia, biur, hurtowni i jednostek handlu detalicznego. Ulegają one naturalnemu procesowi rozkładu czyli biodegradacji. Wybrane resztki organiczne można wykorzystać do produkcji kompostu, który zwiększa żyzność gleby lub biogazu, z którego można wytworzyć energię. Odpady te są selektywnie zbierane w pojemnikach w kolorze brązowy zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Gospodartwa domowe
Odbiór bioodpadów z gospodarstw domowych, z tzw. nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych na terenie gminy Police odbywa się w ramach umowy zawartej z Urzędem Miejskim w Policach. Odpady odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz wielorodzinnej odpady te gromadzić należy w pojemnikach brązowych o pojemności 120 i 240 l.

Przedsiębiorstwa
Odbiór bioodpadów pochodzących z przedsiębiorstw i instytucji zlokalizowanych w nieruchomościach niezamieszkałych odbywa się na podstawie podpisanej z nami umowy lub w ramach rozszerzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych. Rozliczenia za świadczone usługi odbywają się w systemie miesięcznym i zależą od rodzaju pojemników i częstotliwości wywozu. W celu pozyskania szczegółowych informacji dotyczących rodzajów pojemników, częstotliwości wywozu, opłat prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad segregacji odpadów znajdą Państwo na stronie www.odpady.police.pl.

Bioodpady
odbiór odpadaów komunalnych Trans-Net

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się do pojemnika, np. stoły, szafy, sofy, dywany, materace, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów itp.

Gospodarstwa domowe
Odbiór odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych, z tzw. nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych na terenie gminy Police odbywa się w ramach umowy zawartej z Urzędem Miejskim w Policach. Odpady odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej odpady odbierane są raz na kwartał, natomiast z zabudowy wielorodzinnej raz na dwa tygodnie.

Przedsiębiorstwa
Odbiór bioodpadów pochodzących z przedsiębiorstw i instytucji zlokalizowanych w nieruchomościach niezamieszkałych odbywa się w oparciu o indywidualne zlecenia przedsiębiorstw. W celu pozyskania szczegółowych informacji dotyczących usługi prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Odpady
odbiór odpadaów komunalnych Trans-Net

PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

PSZOK jest to miejsce, w których właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddać odpady sprawiające kłopot w zagospodarowaniu.

Adres PSZOK:
Police, ul. Tanowska 8 - teren P.U.P. TRANS-NET S.A.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 10:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 14:00

Do PSZOK-u przyjmujemy nieodpłatnie odpady komunalny z gospodarstw domowych:
- papier,
- tworzywa sztuczne,
- opakowania wielomateriałowe,
- metal,
- szkło,
- bioodpady,
- wykładziny i dywany,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte kartridże i tonery,
- zużyte opony,
- zużyte baterie i akumulatory,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.) i opkaowania po chemikaliach z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowań po tych odpadach,
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
- przeterminowane leki i opakowania po lekach,
- świetlówki i żarówki
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- odpady niebezpieczne.

Dostarczone odpady muszą być posegregowane! Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami!

Do PSZOK-u nie przyjmujemy następujących odpadów:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe,
- części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii itp.)
- odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań),
- odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji, w szczególności odpady niebezpieczne (bez etykiet),
- butle gazowe i gaśnice.

Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u.

Limit odpadów przyjmowanych w PSZOK:
1. zużyte opony do 12 szt rocznie na gospodarstwo,
2. odpady budowlane i rozbiórkowe do 1000 kg rocznie na gospodarstwo domowe, w tym nie więcej niż:
a) gruz - w ilości do 750 kg (jednorazowo nie więcej niż 150 kg),
b) pozostałe odpady - w ilości do 250 kg z zastrzeżeniem, że odpady takie jak: styropian budowlany, wełnę mineralna, papę, pianę poliuretanową należy zbierać i oddawać osobno w ilości nie większej jak 120L dla każdego z tych odpadów rocznie.

Mieszkaniec, który dostarcza do PSZOK selektywnie zebrane odpady zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, adresu nieruchomości z którego pochodzą odpady i podpisania formularza zawierającego powyższe dane.

Osoba przekazująca odpad do PSZOK-u zobowiązana jest do samodzielnego umieszczenia odpadu zgodnie ze wskazówkami upoważnionego pracownika PSZOK.

W trosce o bezpieczeństwo korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

Szczegółowy regulamin PSZOK znajdą Państwo pod linkiem: Regulamin PSZOK

PSZOK
odbiór odpadaów komunalnych Trans-Net

Odpady remontowo - budowlane

Dla klientów będących w trakcie budowy lub remontu oraz przedsiębiorstw oferujemy wywóz gruzu, odpadów budowlanych i poremontowych.
Odpady wywozimy w kontenerach o pojemności od 4 do 12 m3 z wykorzystaniem specjalistycznych samochodów.
W przypadku małych ilości odpadów oferujemy worki BIG-BAG o pojemności 1 m3.
W celu pozyskania szczegółowych informacji dotyczących usługi prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Odpady

Gospodarka Odpadami

Kontakt z działem

Kierownik Wydziału:

Eliza Budas
tel. 91 312 11 20 w.35 | kom. 600 426 415 | e-mail: e.budas@trans-net.pl

Z-ca Kierownika Wydziału:

Dawid Siemiński
tel. 91 312 11 20 w.34 | kom. 600 426 439 | e-mail: d.sieminski@trans-net.pl

BDO:

Elżbieta Marosek
tel. 91 312 11 20 w.48 | kom. | e-mail: e.marosek@trans-net.pl

Dyspozytor - Wywóz odpadów stałych i nieczystości płynnych:


tel. 91 312 11 20 w.36 | kom. 692 533 925 | 733 410 155 | e-mail: p.orlicki@trans-net.pl

Zawieranie umów i przyjmowanie opłat:


tel. 91 312 11 20 w.37 | kom. 538 504 878 | e-mail: a.polaszewska@trans-net.pl
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

PSZOK:


tel. | kom. 533 300 832 | e-mail: pszok@trans-net.pl
Poniedziałek - Piątek 10:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 14:00

ikona telefonu

Zadzwoń


Zadzwoń do nas... Odpowiemy na wszelkie nurtujące Cie pytania.