Menu mobilnemenu
 

Selektywna zbiórka odpadów

Selektywną zbiórką odpadów objęte są następujące rodzaje odpadów:

  • odpady z papieru i tektury,
  • opakowania z tworzyw sztucznych,
  • opakowania ze szkła.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest na terenie gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej oraz przedsiębiorstw.

Selektywna zbiórka w gospodarstwach domowych

Odbiór odpadów (tworzywa sztuczne, papier, szkło) z gospodarstw domowych na terenie Gminy Police odbywa się w ramach umowy zawartej w drodze przetargu.

W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady należy gromadzić w workach, natomiast w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki przyjęto odrębny rodzaj i kolorystykę pojemników i worków:

  • kolor żółty – opakowania z tworzyw sztucznych,
  • kolor niebieski – papier i tektura,
  • kolor zielony – opakowania ze szkła.

Selektywna zbiórka odpadów

Odpady odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem z częstotliwością raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej, raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

Selektywna zbiórka w przedsiębiorstwach

Odpady pochodzące z przedsiębiorstw odbieramy na podstawie podpisanej z nami umowy lub w ramach rozszerzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych. Rozliczenia za świadczone usługi odbywają się w systemie miesięcznym i zależą od rodzaju pojemników i częstotliwości wywozu.
W celu pozyskania szczegółowych informacji dotyczących rodzajów pojemników, częstotliwości wywozu, opłat prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.