Menu mobilnemenu
 

Roboty drogowe

Oferujemy usługi:

  • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i gruntowych,
  • prace ziemne i wykonanie podbudowy pod nawierzchnie dróg, chodników, parkingów,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, granitowej wraz z pracami towarzyszącymi,
  • budowa i remonty małej architektury (place zabaw, siłownie zewnętrzne, wiaty przystankowe),
  • konserwacja fontann i infrastruktury parkowej,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i przystanków autobusowych,
  • budowa odwodnień i przepustów dróg,
  • regulacja studzienek i wpustów kanalizacyjnych,
  • prace rozbiórkowe,
  • sprzedaż kruszyw i materiałów do usuwania śliskości zimowej.

Roboty drogowe